ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ορισμοί

Α) «Εταιρεία»: H Μπουν Ι.Κ.Ε. (Boon P.C.)

Β) «Αιτούμενος»: Ο αιτούμενος Παροχής Υπηρεσιών με τα στοιχεία που αναγράφονται στη συνημμένη αίτηση Παροχής Υπηρεσιών.

Άρθρο 1 – Αντικείμενο: Η Εταιρεία αναλαμβάνει να παρέχει στον Αιτούμενο υπηρεσίες επιβράβευσης πίστης πελατών. Οι υπηρεσίες παρέχονται «ως λογισμικό» (SaaS). Η συμφωνία παροχής υπηρεσιών συνίσταται σε τρία μέρη: 1. Το παρόν κείμενο γενικών όρων παροχής υπηρεσιών (Όροι) 2. Την συνημμένη Αίτηση(Αίτηση) και 3. Την Αποδοχή από μέρους της Εταιρίας της αίτησης παροχής των αιτούμενων υπηρεσιών.

Άρθρο 2 – Διάρκεια: Η διάρκεια της παροχής είναι αυτή που περιγράφεται στη συνημμένη Αίτηση του Αιτούμενου και εγκρίνεται με την «Αποδοχή». Η διάρκεια αυτή προσμετράται από την ημερομηνία της «Αποδοχής» της αίτησης από την Εταιρεία.

Άρθρο 3 – Δικαιώματα και Υποχρεώσεις της Εταιρείας: Η Εταιρεία αναλαμβάνει να παρέχει υπηρεσίες επιβράβευσης πελατών «ως λογισμικό». Αναλαμβάνει να παρέχει στον Αιτούμενο τις επιθυμητές υπηρεσίες, όπως αυτές αποτυπώνονται στη συνημμένη Αίτηση. Η Εταιρεία αναλαμβάνει να εξετάζει κάθε αίτημα σχετικά με τη λειτουργία, την εγκατάσταση, την έναρξη ή διακοπή, την τιμολόγηση, την ποιότητα των υπηρεσιών, εντός ευλόγου χρόνου από της σχετικής γνωστοποίησης του Αιτούμενου. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς και κατά την ελεύθερη κρίση της τις τεχνικές προδιαγραφές των υπηρεσιών, τον κατάλογο και τα «πακέτα» των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και τους παρόντες Όρους. Σε κάθε περίπτωση οφείλει να ενημερώνει έγκαιρα τον Αιτούμενο. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημιά προκύψει εξαιτίας της χρήσης ή της δυσλειτουργίας ή της μη λειτουργίας των υπηρεσιών, του λογισμικού και του συνοδευτικού υλικού. Στην περίπτωση που ο Αιτούμενος παραβεί κάποιον από τους ουσιώδεις Όρους του παρόντος η Εταιρία μπορεί να διακόψει την παροχή των υπηρεσιών της χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση αξιώνοντας το σύνολο του Τιμήματος για το σύνολο της αιτούμενης διάρκειας. Ενδεικτικά αναφέρονται η μη έγκαιρη καταβολή της πληρωμής, η χρήση μη εγκεκριμένου εξοπλισμού, η αδυναμία επικοινωνίας με τον Αιτούμενο, η αδυναμία συμμόρφωσης του Αιτούμενου με τις υποδείξεις της Εταιρείας, κλπ. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την παροχή των υπηρεσιών της προς τον Αιτούμενο οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι πληροφορίες της Αίτησης, των παρεχόμενων υπηρεσιών και της κοστολόγησης είναι εμπιστευτικές. Η Εταιρεία δεσμεύεται για τη μη δημοσιοποίηση των εμπιστευτικών πληροφοριών που της παρέχονται. Η Εταιρία δύναται να μεταβιβάσει ή να εκχωρήσει ή να αναθέσει σε τρίτο, μέρος ή το σύνολο των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων που απορρέουν από την Αίτηση, χωρίς την προηγούμενη ειδοποίηση του Αιτούμενου. Η μεταβίβαση αυτή δεν συνιστά παραβίαση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών, η οποία παραμένει ισχυρή και δεσμεύει τον ανάδοχο. Η Εταιρεία σε κάθε περίπτωση επιφυλάσσεται παντός έννομου δικαιώματός της.

Άρθρο 4 – Δικαιώματα και Υποχρεώσεις του Αιτούμενου: Ο Αιτούμενος ευθύνεται αποκλειστικά για την σωστή συμπλήρωση, την ακρίβεια και ορθότητα των στοιχείων που αναφέρονται στην Αίτηση και τις λοιπές αναγκαίες για την έναρξη της παροχής των υπηρεσιών πληροφορίες. Ο Αιτούμενος δικαιούται να λαμβάνει το σύνολο των συμφωνημένων υπηρεσιών για τη συμφωνηθείσα διάρκεια. Ο Αιτούμενος δικαιούται να ενημερώνεται για κάθε μεταβολή (τεχνική ή άλλη) επί των παρεχόμενων υπηρεσιών και των παρόντων όρων. Ο Αιτούμενος υποχρεούται να δηλώνει στην Εταιρεία εγκαίρως εντός πέντε εργασίμων (5) ημερών και εγγράφως τυχόν μεταβολή των στοιχείων του. Ο Αιτούμενος δεσμεύεται να χρησιμοποιεί αποκλειστικά το εγκεκριμένο από την Εταιρεία υλικό το οποίο είναι απαραίτητο για τη λήψη της αιτούμενης λειτουργικότητας. Ο Αιτούμενος υποχρεούται να κάνει καλή χρήση των Υπηρεσιών και του εξοπλισμού και να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της Εταιρείας αναφορικά με την ορθή χρήση των υπηρεσιών και του συνοδευτικού εξοπλισμού. Ο Αιτούμενος οφείλει να διατηρεί διαρκώς σε εμφανές σημείο τα καρτελάκια επίδειξης και το σύνολο του υλικού διάχυσης και προώθησης που του διατίθεται από την Εταιρεία για τους σκοπούς της παρούσας. Ο Αιτούμενος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και να λαμβάνει κάθε μέτρο ασφαλείας για να αποτρέπει την παράνομη χρήση των προσωπικών του στοιχείων στο διαδίκτυο. Σε περίπτωση χρήσης του κωδικού του από τρίτον (με ή χωρίς τη συναίνεση του Αιτούμενου), ο Αιτούμενος οφείλει άμεσα να ενημερώσει εγγράφως την Εταιρεία. Ο Αιτούμενος οφείλει να ενημερώνεται σε διαρκή βάση για τις ισχύουσες τιμές, τους όρους και τις προϋποθέσεις παροχής των υπηρεσιών και τα δικαιώματά του από το δικτυακό τόπο της Εταιρείας. Ο Αιτούμενος αναγνωρίζει ότι η χρήση του συνόλου των παρεχόμενων υπηρεσιών, του λογισμικού και του συνοδευτικού υλικού γίνεται με την αποκλειστική του ευθύνη και ρητά δηλώνει ότι φέρει ακέραια την ευθύνη για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημιά προκύψει σε αυτόν ή σε οποιονδήποτε τρίτο από τη χρήση ή τη δυσλειτουργία του λογισμικού και του συνοδευτικού υλικού, καθώς και από την παροχή ή τη διακοπή των υπηρεσιών που περιγράφονται στην Αίτηση. Ο Αιτούμενος αναγνωρίζει ότι η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημιά από τη χρήση ή την ενδεχόμενη δυσλειτουργία ή τη μη λειτουργία των υπηρεσιών, του συνόλου του λογισμικού και συνοδευτικού υλικού προκύψει σε αυτόν ή οποιονδήποτε τρίτο και αναγνωρίζει ότι η ευθύνη και το κόστος για την προμήθεια, τη συντήρηση και την ορθή λειτουργία του συνοδευτικού εξοπλισμού βαραίνει αποκλειστικά τον ίδιο. Ο Αιτούμενος οφείλει με τη λήξη της αιτούμενης διάρκειας να επιστρέψει με χρέωσή του στην εταιρεία τον συνοδευτικό εξοπλισμό που του έχει παρασχεθεί χωρίς χρέωση από την Εταιρεία στο πλαίσιο προγραμμάτων προώθησης και πακέτων υπηρεσιών, στην ίδια άριστη κατάσταση που τον παρέλαβε. Διαφορετικά δεσμεύεται ρητά στην καταβολή στην Εταιρεία του κόστους νέου εξοπλισμού ανάλογων χαρακτηριστικών. Ο Αιτούμενος αναγνωρίζει και αποδέχεται πλήρως τους τεχνικούς περιορισμούς και τους κανόνες ασφαλούς χρήσης του λογισμικού και του συνοδευτικού εξοπλισμού του οποίου τη χρήση αξιώνει βάσει της Αίτησης. Ο Αιτούμενος αναγνωρίζει το δικαίωμα της Εταιρείας να χρησιμοποιεί και να δημοσιοποιεί τα στοιχεία του πελατολογίου της, συμπεριλαμβανόμενων των δημόσιων στοιχείων της επιχείρησής του (λογότυπο, θέση, ιστοσελίδα, κλπ) για τους σκοπούς της. Ο Αιτούμενος αναγνωρίζει το μονομερές δικαίωμα της Εταιρείας να τροποποιεί ή και να διακόπτει την παροχή των προσφερόμενων υπηρεσιών, πακέτων υπηρεσιών, προϊόντων και πολιτικών χρέωσης χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Ο Αιτούμενος αναγνωρίζει το δικαίωμα της Εταιρείας να μεταβιβάσει σε τρίτο, μέρος ή το σύνολο των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων που απορρέουν από την παρούσα, χωρίς την προηγούμενη ειδοποίηση και εγκρίνει τη μεταβίβαση αυτή. Ο Αιτούμενος υποχρεούται να καταβάλλει έγκαιρα και αδιάλειπτα το συμφωνηθέν κόστος. Σε διαφορετική περίπτωση συναινεί ώστε η Εταιρεία να διακόψει χωρίς ειδοποίηση τις υπηρεσίες της και να αξιώσει από αυτόν την εφάπαξ καταβολή του συνόλου του ποσού για όλη την αιτούμενη διάρκεια, προσαυξημένου με τους αναλογούντες τόκους υπερημερίας. Ο Αιτούμενος αναγνωρίζει ότι το σύνολο των πληροφοριών των σχετικών με τεχνικές λεπτομέρειες, χρεώσεις, προγράμματα, προσφορές και λοιπές πληροφορίες συμπεριλαμβανόμενων των πληροφοριακών εντύπων και των παρόντων Όρων αποτελούν ιδιοκτησία της Εταιρείας και δεσμεύεται για τη μη κοινοποίησή τους σε τρίτους χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Εταιρείας. Ο Αιτούμενος αναγνωρίζει την υποχρέωση καταβολής από μέρους του του συνόλου της θετικής και αποθετικής ζημίας που ήθελε προκύψει από εκούσια ή ακούσια αθέτηση κάποιων από τους όρους του παρόντος. Ο Αιτούμενος οφείλει να καταβάλει το συμφωνηθέν τίμημα προκαταβολικά, εντός εύλογου περιθωρίου πέντε ημερών από την αρχή κάθε διαστήματος τιμολόγησης, όπως αυτό ορίζεται στην εγκεκριμένη από την Εταιρεία Αίτησή του.

Άρθρο 5 - Αποποίηση Ευθύνης: Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τη σωστή λειτουργία λογισμικού και εξοπλισμού τρίτων. Η Εταιρεία δεν εγγυάται την απρόσκοπτη λειτουργία των εφαρμογών για κινητές συσκευές (mobile applications για tablet, smartphone, κλπ) καθώς και των εφαρμογών εξυπηρέτησης και διαχείρισης (web-based services). Η Εταιρεία ρητά δηλώνει ότι δεν εγγυάται και δε ευθύνεται με κανένα τρόπο για τυχόν ασυμβατότητες του λογισμικού της με τις κινητές συσκευές των πελατών του Αιτούμενου. Η Εταιρεία δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση τη λειτουργία του λογισμικού της σε κάθε συσκευή. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημιά προκύψει από τη χρήση ή τη δυσλειτουργία ή τη μη λειτουργία του συνόλου του λογισμικού και του συνοδευτικού υλικού, την παροχή ή τη διακοπή παροχής των αιτούμενων υπηρεσιών. Η Εταιρεία μπορεί να διακόψει την παροχή των αιτούμενων υπηρεσιών οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Εταιρείας περιορίζεται στο ύψος του ανείσπρακτου μέρους του αιτούμενου τιμήματος. Η Εταιρεία δεν οφείλει για κανένα λόγο να επιστρέψει εισπραχθέν τίμημα.

Άρθρο 6 – Διακοπή της παροχής υπηρεσιών: Η παροχή των υπηρεσιών δύναται να παρατείνεται για αόριστο χρόνο μετά το τέλος της αιτούμενης διάρκειας. Ο Αιτούμενος αναγνωρίζει ότι η Εταιρεία δύναται μετά το πέρας της αιτούμενης διάρκειας, να αναπροσαρμόσει τα κόστη με βάση τον τότε ισχύοντα τιμοκατάλογο. Ο Αιτούμενος μπορεί με αίτησή του να ζητήσει τη διακοπή παροχής των υπηρεσιών οποιαδήποτε στιγμή μετά το πέρας της αρχικά αιτούμενης διάρκειας. Η Εταιρεία διατηρεί σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα να μεταβάλλει μονομερώς τους όρους της παροχής των υπηρεσιών της, ιδιαίτερα δε μετά το πέρας της αιτούμενης διάρκειας, ενημερώνοντας σε κάθε περίπτωση τον Αιτούμενο. Ρήτρα πρόωρης διακοπής: Στην περίπτωση διακοπής της παροχής των υπηρεσιών υπαιτιότητα του Αιτούμενου πριν παρέλθει η αρχικά αιτούμενη διάρκειά της, αυτός συναινεί στην καταβολή στην Εταιρεία του συνόλου του υπολειπόμενου πάγιου τιμήματος, προσαυξημένου με το κόστος νέου εξοπλισμού ανάλογου με αυτόν ο οποίος του έχει παραχωρηθεί δωρεάν ή σε μειωμένη τιμή. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αξιώσει από τον Αιτούμενο κάθε θετική ή αποθετική ζημία προκύψει από τη διακοπή αυτή.

Άρθρο 7 - Γενικοί Όροι: Όλοι οι παραπάνω όροι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της Αίτησης και είναι ουσιώδεις. Παραβίαση αυτών αποτελεί σπουδαίο λόγο διακοπής της παροχής των Αιτούμενων υπηρεσιών στο σύνολό τους. Ακυρότητα κάποιου όρου δεν επιφέρει ακυρότητα των υπολοίπων όρων, οι οποίοι παραμένουν σε ισχύ και παράγουν τα έννομα αποτελέσματά τους. Για κάθε διαφορά ήθελε προκύψει επί της παρούσας, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Άρτας. Οι συμβαλλόμενοι διάβασαν προσεκτικά τους παρόντες όρους, και επιβεβαιώνουν την αποδοχή τους με την υπογραφή της Αίτησης και της Αποδοχής αντίστοιχα.